รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (LDD e-Training)
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2560
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล วันที่ผ่านหลักสูตร
1. คุณเทอดศักดิ์ อนากาศ 2 ตุลาคม 2560
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563