การใช้ผลวิเคราะห์ดิน
เพื่องานพัฒนาที่ดิน
สำหรับงานวิชาการ

เข้าเรียน

ช่วงเวลาเข้าเรียน
เข้าเรียนตามกำหนดเวลา
เนื้อหา
5 บทเรียน 10 วิดีโอ
จำนวนเวลาที่ใช้เรียน
2 ชั่วโมง 50 นาที
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปคำอธิบายรายวิชา
  รายวิชา การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดินสำหรับงานวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง ความสำคัญของการวิเคราะห์ดิน การเก็บตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สิ่งปรับปรุงดิน การใช้ประโยชน์จากผลวิเคราะห์ดิน แนะนำการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การแปลผลและรายงานผล การวิเคราะห์ดิน และแนะนำช่องทางการเข้าถึงการบริการวิเคราะห์ดิน


วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการตรวจสอบดินและการแปลผลวิเคราะห์ดินทางการเกษตร
  2. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการนำผลวิเคราะห์ดินไปใช้กับงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย
  ข้าราชการและพนักงานราชการสายงานวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าพนักงานการเกษตรเนื้อหารายวิชา
  บทที่ 1 ความสำคัญของการวิเคราะห์ดิน
  บทที่ 2 การเก็บตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน
  บทที่ 3 การใช้ประโยชน์จากผลวิเคราะห์ดิน
  บทที่ 4 แนะนำการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การแปลผลและรายงานผล การวิเคราะห์ดิน
  บทที่ 5 แนะนำช่องทางการเข้าถึงการบริการวิเคราะห์ดิน


เกณฑ์การวัดและประเมินผล
  มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะผ่านหลักสูตร


หมายเหตุ
  แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) สามารถทำได้ไม่เกิน 5 ครั้ง โดยใช้คะแนนที่ได้มากที่สุดในการประเมินผล

ย้อนกลับ