ปฐพีวิทยาพื้นฐาน

เข้าเรียน

ช่วงเวลาเข้าเรียน
เข้าเรียนตามกำหนดเวลา
เนื้อหา
4 บทเรียน 8 วิดีโอ
จำนวนเวลาที่ใช้เรียน
2 ชั่วโมง 10 นาที
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปคำอธิบายรายวิชา
  ความหมายและความสำคัญของดิน สมบัติของดิน ทรัพยากรดินของประเทศไทย และการใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning


วัตถุประสงค์
  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องปฐพีวิทยาพื้นฐาน


เนื้อหารายวิชา
  บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของดิน
  บทที่ 2 สมบัติของดิน
  บทที่ 3 ทรัพยากรดินของประเทศไทย
  บทที่ 4 การใช้งานแอปพลิเคชั่น LDD On Farm Land Use Planningเกณฑ์การวัดและประเมินผล
  มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะผ่านหลักสูตร


หมายเหตุ
  แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) สามารถทำได้ไม่เกิน 5 ครั้ง โดยใช้คะแนนที่ได้มากที่สุดในการประเมินผล

ย้อนกลับ