ปฐพีวิทยาพื้นฐาน
และการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน

เข้าเรียน

ช่วงเวลาเข้าเรียน
เข้าเรียนตามกำหนดเวลา
เนื้อหา
6 บทเรียน 12 วิดีโอ
จำนวนเวลาที่ใช้เรียน
3 ชั่วโมง 50 นาที
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปคำอธิบายรายวิชา
  ความหมายและความสำคัญของดิน สมบัติของดิน ทรัพยากรดินของประเทศไทย การใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning การอ่านและการใช้แผนที่ดิน และการตรวจสอบดินและการใช้ข้อมูลดิน


วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องปฐพีวิทยาพื้นฐาน
  2. สามารถนำความรู้จากบทเรียนนี้ไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ


กลุ่มเป้าหมาย
  ข้าราชการและพนักงานราชการสายงานวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าพนักงานการเกษตรเนื้อหารายวิชา
  บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของดิน
  บทที่ 2 สมบัติของดิน
  บทที่ 3 ทรัพยากรดินของประเทศไทย
  บทที่ 4 การใช้งานแอปพลิเคชั่น LDD On Farm Land Use Planning
  บทที่ 5 การอ่านและการใช้แผนที่ดิน
  บทที่ 6 การตรวจสอบดินและการใช้ข้อมูลดิน


เกณฑ์การวัดและประเมินผล
  มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะผ่านหลักสูตร


หมายเหตุ
  แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) สามารถทำได้ไม่เกิน 5 ครั้ง โดยใช้คะแนนที่ได้มากที่สุดในการประเมินผล

ย้อนกลับ