การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล
สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เข้าเรียน

ช่วงเวลาเข้าเรียน
เข้าเรียนตามกำหนดเวลา
เนื้อหา
4 บทเรียน 6 วิดีโอ
จำนวนเวลาที่ใช้เรียน
3 ชั่วโมง
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปคำอธิบายรายวิชา
  การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สะท้อนถึงภารกิจของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ


วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องการเชื่อมโยงของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานกับการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลอย่างมีคุณภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ภารกิจสำหรับการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานได้


เนื้อหารายวิชา
  บทที่ 1 สร้างความเข้าใจหลักสูตรเบื้องต้น
  บทที่ 2 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน
  บทที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล
  บทที่ 4 Workshop การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเกณฑ์การวัดและประเมินผล
  มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะผ่านหลักสูตร


หมายเหตุ
  แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) สามารถทำได้ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยใช้คะแนนที่ได้มากที่สุดในการประเมินผล

ย้อนกลับ