การใช้งานโปรแกรม QGIS
เบื้องต้น

เข้าเรียน

ช่วงเวลาเข้าเรียน
เข้าเรียนตามกำหนดเวลา
เนื้อหา
5 บทเรียน 9 วิดีโอ
จำนวนเวลาที่ใช้เรียน
5 ชั่วโมง
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปคำอธิบายรายวิชา
  เรียนรู้วิธีการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม QGIS วิธีการใช้เครื่องมือและฟังก์ชันพื้นฐานในการนำเข้า และแก้ไขข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่อย่างง่าย เป็นพื้นฐานในการศึกษาฟังก์ชันเพิ่มเติม


วัตถุประสงค์
  1. มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม QGIS
  2. สามารถนำเข้า แก้ไขข้อมูลและจัดการชั้นข้อมูลในโปรแกรม QGIS ได้
  3. สามารถจัดทำ Layout สำหรับพิมพ์แผนที่ได้เนื้อหารายวิชา
  บทที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม QGIS
  บทที่ 2 แนะนำเมนูและเครื่องมือ
  บทที่ 3 การนำเข้าและแก้ไขข้อมูล
  บทที่ 4 การจัดการชั้นข้อมูล การกำหนดสัญลักษณ์และการแสดงป้ายชื่อ
  บทที่ 5 องค์ประกอบของแผนที่และการจัดทำ Layout แผนที่เกณฑ์การวัดและประเมินผล
  มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะผ่านหลักสูตร


หมายเหตุ
  แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) สามารถทำได้ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยใช้คะแนนที่ได้มากที่สุดในการประเมินผล

ย้อนกลับ