สำหรับผู้เข้าอบรม
 

>> เข้าสู่ระบบ

 

>> ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบและพิมพ์ใบประกาศ

   
 หลักสูตรที่ให้บริการ
 button หลักสูตรด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน
 

>> แนะนำหลักสูตร

 

>> ทำเนียบคนเก่ง

 

    button ปี 2560

 

    button ปี 2559

   
 button หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ
 

>> แนะนำหลักสูตร

 

>> ทำเนียบคนเก่ง

 

    button ปี 2561

   
 button หลักสูตรการใช้งาน Agri-map Online
 

>> แนะนำหลักสูตร

   
 button หลักสูตรการใช้งานระบบ LDD Zoning
 

>> แนะนำหลักสูตร

 

 

   
 รายงานสรุปผล
 

>> รายชื่อผู้ผ่านอบรม

 

>> รายงานสรุปผลจำนวนผู้ผ่านการอบรม

 

>> รายงานสรุปผลต่าง ๆ

 

    button สถิติการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน (พ.ย.60)