Banner

 
  icon image ระบบการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน”
  icon image ระบบการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ”
  icon image ระบบการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้งาน Agri-map Online"
  icon image ระบบการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้งานระบบ LDD Zoning"