Banner-Project

 
  icon image รูปแบบการให้บริการ LDD e-Training
  icon image โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน”
  icon image โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ”
  icon image โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้งาน Agri-map Online”
  icon image โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้งานระบบ LDD Zoning”