รูปแบบการให้บริการ LDD e-Training

          การพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนต้องมีการพัฒนาตนเองในทุกปีงบประมาณ เนื่องจาก การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายในการฝึกอบรมบุคลากรของกรมฯ ให้มีคุณภาพ มีความรอบรู้งานด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน รวมทั้งให้บุคลากรอาวุโสที่มีความรู้ ความสามารถ สอนงานและถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้แต่ละด้าน ให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งรุ่นกลางและรุ่นใหม่ พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีองค์ความรู้และมีมาตรฐานในการทำงาน เพื่อการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ
 
          ระบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ LDD e-Training เป็นระบบให้บริการอบรมบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ที่เน้นให้ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สื่อประสมในการเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ด้วยตนเองตามเวลาที่สะดวก หรือว่างจากการปฏิบัติงาน และทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียน

LDD e-Training ให้บริการอบรม 2 รูปแบบคือ
           1.  หลักสูตรการอบรมที่ให้บริการอบรมแบบต้องสมัครลงทะเบียน

           เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เฉพาะด้านที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง แต่ละหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานความรู้เฉพาะด้าน ในการเรียนรู้เนื้อหาได้ด้วยตนเอง จึงมีกระบวนการคัดกรองผู้เข้าอบรมตามคุณสมบัติที่เหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร และมีการรับรองคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรมโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

           ปัจจุบัน ให้บริการอบรมหลักสูตรด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในเขตพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่ปี 2559 โดยกองการเจ้าหน้าที่ รับสมัครผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามตำแหน่ง หรือ ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้ผู้เข้าอบรมที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่สามารถอบรมตามหลักสูตรได้สำเร็จ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับ นำไปใช้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของการจัดอบรม

  

           2. หลักสูตรพื้นฐานที่ให้บริการอบรมแก่บุคลากรทุกตำแหน่ง

          เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ให้ความรู้พื้นฐานที่บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินควรทราบ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อประสมต่าง ๆ และทำแบบทดสอบที่กำหนดในระบบ ผ่านตามเกณฑ์ประเมินผล ให้ครบถ้วน เมื่อจบการอบรมครบตามเงื่อนไข สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบประกาศการผ่านการอบรมได้

           ปัจจุบัน ให้บริการอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ ที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยี 3S รวมไปถึงโปรแกรมและ Application ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งเป็นการสนับสนุนการทำงานแบบ Smart Officer ที่้สามารถเลือกใช้สารสนเทศและ Application ของกรมฯ ช่วยในการปฏิบัติงานได้


           บุคลากรของกรมฯ ที่สนใจ สามารถ Log in เข้าสู่ระบบ เพื่อเริ่มอบรมได้ทันที โดยไม่จำกัดเวลาในการอบรม โดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการ Log In ระบบ LDD Intranet

 

สอบถามข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมที่

กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900 
โทรศัพท์ 0 2562 5100 ต่อ 1328
โทรสาร 0 2579 7767
e-mail : cit_3@ldd.go.th