Banner

 
  icon image ตารางอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน”

  icon image ตารางอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ”
บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินสามารถเข้าอบรมได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเวลา และบุคคลภายนอกสามารถขอสมัครเข้าอบรมโดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมชื่อหลักสูตรมาที่

  icon image ตารางอบรมหลักสูตร “การใช้งาน Agri-map Online”
บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินสามารถเข้าอบรมได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเวลา และบุคคลภายนอกสามารถขอสมัครเข้าอบรมโดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมชื่อหลักสูตรมาที่

  icon image ตารางอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบ LDD Zoning”
สามารถเข้าอบรมได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเวลา