Banner

 
  icon image ตารางอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน”
  icon image ตารางอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ”
สามารถเข้าอบรมได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเวลา