การใช้งาน Agri-Map Online
ผู้ผ่านการอบรม
   38 คน


ปีที่จบหลักสูตร
การใช้งานระบบ LDD Zoning
ผู้ผ่านการอบรม
   43 คน


ปีที่จบหลักสูตร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ
ผู้ผ่านการอบรม
   36 คน


ปีที่จบหลักสูตร
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ผู้ผ่านการอบรม
   496 คน


ปีที่จบหลักสูตร