หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรสำหรับบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน หลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง
หลักสูตรสำหรับบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน หลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอก
หลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง
หลักสูตรสำหรับบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
หลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอก
หลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง

วินัยและการรักษาวินัย

วินัยและการรักษาวินัย

กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI)

กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI)

การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น

การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น

การใช้งาน Agri-Map Online

การใช้งาน Agri-Map Online

การใช้งานระบบ LDD Zoning

การใช้งานระบบ LDD Zoning

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ

การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปฐพีวิทยาพื้นฐาน

ปฐพีวิทยาพื้นฐาน

ปฐพีวิทยาพื้นฐาน
และการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน

ปฐพีวิทยาพื้นฐาน
และการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน

การใช้ผลวิเคราะห์ดิน
เพื่องานพัฒนาที่ดิน

การใช้ผลวิเคราะห์ดิน
เพื่องานพัฒนาที่ดิน

การใช้ผลวิเคราะห์ดิน
เพื่องานพัฒนาที่ดินสำหรับงานด้านวิชาการ

การใช้ผลวิเคราะห์ดิน
สำหรับงานด้านวิชาการ